Disclaimer

Het auteursrecht op deze website berust bij SLO. SLO heeft bij de ontwikkeling van deze website gebruik gemaakt van materiaal van derden. SLO heeft bij het achterhalen en voldoen van de rechten op teksten en illustraties de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn die rechten menen te kunnen doen gelden op tekstgedeeltes of illustraties, dan wordt hun verzocht zich in verbinding te stellen met de SLO.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLO mogen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden.